نكاتي درباره سقف تيرچه و بلوك و محاسبه وزن واحد سطح :
معمولا اگر طول دهانه از 4 متر بيشتر باشد از كمركش استفاده مي كنيم، كار كمركش بستن تيرچه ها به يكديگر براي كمتر كردن خيز تيرچه ها است. كمركش ها عمود بر جهت تيرچه ها قرار مي گيرند و نحوه ارماتور گذاري انها بدين نحو است كه در 1 متر اول دهانه از هر طرف استفاده از سنجاقك به فواصل اتساين 10 سانتي متر و در اواسط دهانه به اتساين 20 سانتي متر مي رسد. مطابق يك توصيه اگر طول دهانه از 7 متر بيشتر باشد بهتر است كه در هر 3 متر يك كمركش عبور كند. دقت كنيد كه كمركش باربر نيست و فقط براي يكپارچه كردن سقف كاربرد دارد و بار متمركز را بين تيرچه ها نيز پخش مي كند.
مشخصات فني تيرچه و بلوك : در ايران معمولا از تيرچه به عرض 10 سانتي متر استفاده مي گردد، در صورت نياز به تيرچه قوي تر از 2 تيرچه كنار يكديگر استفاده مي گردد. مطابق ائين نامهACI ارتفاع تيرچه ها نمي بايست از 3.5 برابر عرض تيرچه بيشتر شود . بتن تيرچه ها بايد داراي مشخصات دانه بندي ريزتر بتن سقف باشد و عيار ان 450 است. ميلگرد اصلي در تيرچه ها مي بايست از8Ø و 10 Øو12Øباشد. در دهانه هاي بزرگتر از 7 متر بايد از تيرچه دوبل استفاده كرد. بتن مصرفي در روي تيرچه ها بايد از بتن مرغوب و با مقاومت 28 روزه نمونه مكعبيKg/m2225 باشد. دوستان دقت كنند كه در اجرا به هيچ عنوان عياري كه ما در طراحي سازه در نظر گرفتيم ساخته نمي شود بنابراين هميشه عيار درج شده در نقشه اجرايي را بيشتر از عيار محاسباتي درج كنيد تا با اين كار خطا هاي ناشي از ساخت بتن را پوشش دهيم. مطابق ائين نامهACI حداقل ضخامت بتن روي بلوك ها 5 سانتي متر مي باشد. اگر دهانه از 5 متر افزايش پيدا كرد براي هر يك متر بايد 1 سانتي متر ضخامت بتن را افزايش داد. محاسبه وزن واحد سطح :
گچ و خاك : 0.02 * 1600 = Kg/m232
بلوك سفالي :Kg/m264

بتن تيرچه ها : 2*(0.1 * 0.25*2450)= Kg/m2122.5
بتن سقف : 0.05*2450 = Kg/m2122.5

پوكه ريزي : 0.1 * 600 = Kg/m260

ملات ماسه و سيمان : 0.03 * 2100= Kg/m263

موزائيك : 0.025*2250 = Kg/m256.25

جمع كلKg/m2 520.25كه اين مقدار راKg/m2520ميتوان در نظر گرفت